Polish
pl
Lotnisko :
Lotnisko :
Warszawa Chopin Zmień

Wyjątkowe doświadczenie zakupów na lotniskach w Aelia Duty Free.

Złóż zamówienie on-line i odbierz je w sklepie na lotnisku

Proszę wybrać lotnisko, z którego planowany jest wylot:

Données personnelles et Cookies

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PLIKÓW COOKIES

STRONY INTERNETOWEJ AELIA DUTY FREE

 

Ostatnia aktualizacja: 30/09/2019

 

 1. Dział Danych Osobowych
 2. Dział Plików Cookie

 

Niniejsza polityka (zwana dalej „Polityką") informuje każdą osobę fizyczną, która porusza się po stronie internetowej pod następującym adresem URL www.aeliadutyfree.com (lub jej wersji w danym kraju) (zwanej dalej „Stroną Internetową”) i korzysta z usług, jak opisano w Ogólnych Warunkach Użytkowania Strony Internetowej  (zwanych dalej „Usługami”), o przetwarzaniu jej danych osobowych wynikającym z jej poruszania się po Stronie Internetowej i użytkowania jej (dalej zwaną “Użytkownikiem/Użytkownikami”).

Przetwarzania dokonuje firma Lagardère Duty Free, uproszczona spółka akcyjna o kapitale 5 853 930 euro, której siedziba mieści się pod adresem 4-6 Avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, wymieniona w rejestrze handlowym Nanterre pod numerem B 380 253 518, (zwana dalej „Firmą”), należąca do grupy „Lagardère Travel Retail Group”, działająca jako administrator danych. Firma zobowiązuje się szanować prywatność Użytkowników i chronić ich dane osobowe.

Polityka może zostać zmieniona w dowolnym momencie przez Firmę, zależnie od kontekstu prawnego i regulacyjnego, oraz w celu informowania Użytkownika o zmianach w praktykach Firmy związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z powyższym Firma poleca Użytkownikowi zawsze zaznajamiać się z najnowszą wersją Polityki przed skorzystaniem z Usług, przez kliknięcie na ikonę „Polityka Danych Osobowych i Plików Cookie ” na dole strony głównej Strony Internetowej.

Polityka musi być odczytywana w oparciu o Ogólne Warunki Użytkowania Strony Internetowej (zwane dalej „OWUSI ”), zwłaszcza niektóre terminy, które zdefiniowane są w OWUSI i pisane są wielką literą.

I. OCHRONA DANYCH

A. Przetwarzanie, za które odpowiada Firma

Kiedy Użytkownik porusza się po Stronie Internetowej i korzysta z Usług, jego dane osobowe są pozyskiwane przez Firmę oraz przetwarzane.

Polityka informuje Użytkownika o całości przetwarzania dokonywanego przez Firmę, a w szczególności o:

-      Kategoriach danych osobowych, które pozyskiwane są przez Firmę;

-      Celu pozyskiwania danych osobowych (zamierzeniach);

-       O jego prawach i o tym jak je wykonywać w odniesieniu do administratora danych;

-      Osobach, które otrzymują te dane osobowe (odbiorcy).

1) Jakie kategorie danych osobowych są pozyskiwane?

Firma pozyskuje informacje, które Użytkownik ujawnia Firmie bezpośrednio wtedy, gdy Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej i Usług.

 To może być przykładowo przypadek, gdy Użytkownik tworzy konto online, zapisuje się do newslettera Firmy lub dokonuje rezerwacji, korzystając z usług Click and Collect.

 Firma pozyskuje następujące dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika:

-          Dane identyfikacyjne takie jak: nazwisko, imię, data urodzenia, kraj zamieszkania i narodowość, potrzebne gdy Użytkownik kontaktuje się z Firmą lub chce być beneficjentem Usług;

-          Dane kontaktowe takie jak: adres e-mail, numer telefonu, potrzebne do odpowiadania na prośby Użytkownika;

-          Informacje o locie Użytkownika takie jak: numer lotu, data lotu, linie lotnicze, potrzebne w przypadku, gdy Użytkownik dokonuje rezerwacji;

-          Potrzebne informacje dotyczące rezerwacji (wybrane produkty, termin odbioru produktu, sklep na lotnisku, z którego Użytkownik może odebrać produkt);

 

-          Dane dotyczące monitorowania stosunków handlowych (numer rezerwacji, chronologiczny przebieg rezerwacji Użytkownika, jego komunikacja i prośby oraz jego korespondencja z działem obsługi klienta Firmy.

 

Dane osobowe, które są niezbędne, aby Firma realizowała zamierzenia opisane powyżej są wyszczególnione na różnych podstronach Strony Internetowej. Jeżeli Użytkownik nie ujawnia tych danych w polach obowiązkowych, Firma może nie być w stanie odpowiedzieć na prośby Użytkownika i/lub dostarczyć Użytkownikowi usług, których sobie życzy. Wszystkie inne dane są wyłącznie opcjonalne i pozwalają Firmie poznać Użytkownika lepiej i udoskonalać sposób, w jaki Firma komunikuje się z Użytkownikiem tudzież usługi, które Firma świadczy dla Użytkownika.

W ramach polityki Firmy dotyczącej jakości i stałego udoskonalania Usług Firmy, Firma będzie również pozyskiwać informacje, które Użytkownik dostarcza, kiedy kontaktuje się z działem obsługi klienta Firmy.

Inne dane osobowe, które są pozyskiwane automatycznie, gdy Użytkownik wchodzi na Stronę Internetową lub korzysta z Usług:

-          Dane połączenia dotyczące użytego terminala: adres IP, typ przeglądarki oraz rozmaite informacje o przeglądaniu Strony Internetowej przez Użytkownika są również gromadzone w celach administracyjnych i/lub w celu generowania statystyk, tak jak opisano szczegółowo w dziale Pliki Cookie ;

 

-          Informacje o zwyczajach Użytkownika w kwestii używania przeglądarki: Firma używa plików Cookies oraz innych technologii śledzenia, aby zgromadzić informacje dotyczące Użytkownika, takie jak jego upodobania i zainteresowania .

 

2) Dlaczego Firma pozyskuje dane osobowe Użytkownika?

Dane osobowe Użytkownika gromadzone są tylko wtedy, gdy jest ku temu podstawa prawna.

Dane osobowe pozyskane w kontekście Strony Internetowej i Usług podlegają przetwarzaniu, w celu realizacji następujących zamierzeń:

A/ Aby dostarczyć Użytkownikowi Usługi oraz zrealizować rezerwację złożoną przez Użytkownika, oraz aby wypełnić zobowiązania umowne Firmy, i w szczególności:

 • Aby umożliwić Użytkownikowi utworzenie konta i dokonanie rezerwacji produktów Firmy w trybie online;
 • Aby zarządzać rezerwacją Użytkownika i umożliwić Użytkownikowi odbiór produktu w sklepie w terminalu odlotów lub przylotów Użytkownika;
 • Aby umożliwić Firmie kontakt z Użytkownikiem w przypadku jakichkolwiek problemów związanych z rezerwacją Użytkownika;
 • Aby zarządzać jakąkolwiek inną usługą, bieżącą lub przyszłą, w powiązaniu z Usługami i zapisaną w stosownych Ogólnych Warunkach Użytkowania;

B/ Na podstawie zgody Użytkownika np.:

 • Aby wysyłać Użytkownikowi informacje o ofertach, nowościach i wydarzeniach Firmy;
 • Aby usprawnić działanie Strony Internetowej, generując statystyki, aby personalizować interfejs Strony Internetowej na podstawie preferencji Użytkownika, oraz w celach [7] wymienionych w dziale Pliki Cookies [8] ;

C/ Dla słusznych interesów Firmy:

 • Aby umożliwić Firmie kontakt z Użytkownikiem w celu odpowiedzi na jakiekolwiek skargi lub prośby oraz aby służyć jakąkolwiek konieczną pomocą;
 • Aby zarządzać relacją Firmy z Użytkownikiem, prowadząc aktualną, scentralizowaną bazę danych obecnych i potencjalnych Użytkowników Firmy;
 • Aby zapewnić bezpieczeństwo Stronie Internetowej.

Dla wszystkich powyższych celów, opartych o słuszne interesy Firmy, Firma bierze pod uwagę każdy możliwy wpływ, jaki gromadzenie danych osobowych może mieć na Użytkownika Strony Internetowej. Jeżeli Firma uzna, że interesy, podstawowe prawa i swobody Użytkownika wykraczają poza słuszne interesy Firmy, Firma powstrzyma się od wykorzystywania danych osobowych Użytkownika na tej podstawie i może poprosić Użytkownika o zgodę indywidualnie dla każdego przypadku.

3) Odbiorcy pozyskanych danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane i udostępniane osobom trzecim wyłącznie w celu obsługi Strony Internetowej i zapewniania ciągłości świadczonych Usług.

Dane przekazywane władzom i/lub organom publicznym:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dane osobowe mogą być przekazywane właściwym władzom na żądanie, w szczególności organom publicznym, wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych, oraz urzędnikom sądowym, urzędnikom ministerialnym oraz organom odpowiedzialnym za windykację, jak również w kontekście poszukiwania sprawców przestępstw popełnianych w Internecie.

Dane przekazywane osobom trzecim:

Upoważniony personel Firmy (np. personel obsługujący Stronę Internetową i pracownicy sklepów Firmy) oraz innych firm Lagardère Travel Retail Group będzie mieć dostęp do pozyskanych danych osobowych wyłącznie w kontekście użytkowania Strony Internetowej i w oparciu o zgodę Użytkownika.

Przykładowo, jeżeli Użytkownik skontaktuje się z Firmą przez formularz „customer care”, wszelkie informacje związane z jego prośbą mogą być przekazywane do innych podmiotów Lagardère Travel Retail Group w celu zarządzania tą prośbą.

Dane Osobowe mogą być przekazywane podwykonawcom Firmy lub dostawcom usług, którzy są zaangażowani w kwestie czysto techniczne lub logistyczne (np. dostawcy hostingu lub usług serwisowych Strony Internetowej).

Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane poza terytorium UE do sklepów, podmiotów i dostawców usług zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w krajach, gdzie stosowne przepisy dotyczące ochrony danych są inne niż stosowne przepisy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np. Australii czy Nowej Zelandii.

Te transfery danych będą mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy będzie to niezbędne, aby rozpatrzyć prośbę Użytkownika i dostarczyć Usługi.

Te transfery będą mieć miejsce wyłącznie na podstawie odpowiednich gwarancji, sporządzanych tak, aby zapewniać odpowiedni poziom ochrony prywatności Użytkownika i jego podstawowych praw, takich jak podpisanie standardowych umownych warunków przyjętych przez Komisję Europejską. Dokument szczegółowo opisujący te gwarancje, sporządzony przez Firmę, zostanie ujawniony bezpośrednio po otrzymaniu prośby przesłanej do Firmy.

4) Prawa Użytkownika

Dostęp i sprostowanie

Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz zażądać sprostowania lub zniszczenia danych, które okażą się być nieprawidłowe. Jeżeli Użytkownik posiada konto klienta, ma bezpośredni dostęp do danych zawartych w jego koncie online oraz może prostować/usuwać je w stosownych przypadkach, oraz ma dostęp do swoich wyborów w zakresie newsletterów.

 Inne prawa

 Usuwanie. Użytkownik może zażądać usunięcia jego danych osobowych pod warunkiem, że zachowanie ich nie jest już niezbędne dla Firmy.

 Sprzeciw. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych lub zażądać ograniczenia takiego przetwarzania, pod warunkiem że przetwarzanie nie jest niezbędne do zarządzania Usługami, których Użytkownik sobie życzy.

Wycofanie zgody. Jako że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika oparte jest o jego zgodę, może on wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Obejmuje to prawo do zażądania, by nie otrzymywać więcej newsletterów od Firmy przez użycie hipertekstowych łączy, które zawarte są w tym celu w każdym emailu, który Firma wysyła Użytkownikowi.

 Przenoszenie. Co więcej, Użytkownik może wykonywać swoje prawo do przenoszenia danych, tj. uzyskać, w uporządkowanej formie elektronicznej, dane osobowe, które dostarczył Firmie bezpośrednio na podstawie zgody lub umowy sporządzonej i podpisanej przez Użytkownika oraz które podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

 Wytyczne. Użytkownik może przekazać Firmie swoje instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i ujawniania jego danych osobowych po jego śmierci oraz modyfikować te wytyczne w dowolnym czasie.

Użytkownik ma prawo wpisać się na listę „bloctel” celem sprzeciwienia się korzystaniu z cold callingu http://www.bloctel.gouv.fr/.

Użytkownik może złożyć skargę do Krajowej Komisji Informatyki i Wolności (CNIL), zgodnie z procedurą przedstawioną na stronie Komisji (https://www.cnil.fr) lub do organu ds. ochrony danych właściwego dla Kraju, który jest miejscem zwykłego pobytu Użytkownika, miejscem jego pracy lub miejscem, gdzie doszło do domniemanego naruszenia danych osobowych.

Prawa te mogą być wykonywane w dowolnym momencie, na drodze kontaktu z Firmą przez dział „Kontakt” na Stronie Internetowej (wybierz temat: „Dane osobowe”) lub mailowej na adres donneesperso-dfa@lagardere-tr.com lub listownej na adres: Data privacy Department - Lagardere Duty Free - 4-6 Avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie – France . Użytkownik może zostać poproszony o potwierdzenie tożsamości.

5) Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż niezbędny do celów opisanych w niniejszym dokumencie, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i stosownymi przepisami prawnymi.

Dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż ściśle niezbędny do świadczenia Usług, tj. przez cały okres stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem i Firmą i przez okres trzech lat od daty ostatniej umowy pomiędzy Użytkownikiem i Firmą.

Dane osobowe Użytkownika są usuwane po upłynięciu tych terminów. Niemniej jednak, dane osobowe mogą być przechowywane dłużej niż przez przewidziane okresy w celach ewidencyjnych.

7) Bezpieczeństwo

Firma przedsięwzięła odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne celem ochrony danych przed zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem.

Firma dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe, uwzględniając wrażliwość przedmiotowych danych oraz potencjalne ryzyko związane z wyciekiem danych. Firma podejmuje właściwe środki, aby zagwarantować poufność, integralność, dostępność i odporność danych osobowych, przechowuje dane osobowe w systemach informatycznych, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa, do których dostęp jest chroniony, ograniczony i rejestrowany, a Firma zawiera rygorystyczne umowy o zachowaniu poufności ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w przetwarzanie danych osobowych w jej imieniu.

8) Kontakt

Użytkownik może w dowolnym momencie skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych mailowo na adres  donneesperso-dfa@lagardere-tr.com lub listownie na adres: Data privacy Department - Lagardere Duty Free - 4-6 Avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie – France.

 

 

 

II. PLIKI COOKIE

(i)                  Czym jest plik cookie?

Pliki Cookies i wszystkie podobne pliki śledzące (zwane dalej „Plikami Cookies ”) to pliki śledzące, które mogą być zapisywane na urządzeniu Użytkownika (komputer, tablet, smartfon) podczas korzystania z przeglądarki, za pośrednictwem Strony Internetowej.

Pliki Cookies umożliwiają stronie, która je generuje, przez okres ważności, rozpoznawanie przedmiotowego urządzenia przy każdorazowym uzyskiwaniu przez nie dostępu do zawartości cyfrowej, która rejestruje pliki Cookies tego samego pochodzenia, oraz, zależnie od Pliku Cookies, gromadzenie dodatkowych informacji o zachowaniu Użytkownika podczas korzystania z Usługi.  

(ii)                Kto używa Plików Cookie?

Pliki Cookies mogą być tworzone przez Firmę, jej dostawców usług technicznych lub jej partnerów.

(iii)               Dlaczego Pliki Cookies zostają na Stronie Firmy?

Pliki Cookies umożliwiają Stronie Internetowej skuteczne działanie oraz zapamiętywanie preferencji Użytkownika oraz dostarczanie Firmie i jej partnerom informacji w celach statystycznych lub reklamowych.

 • PLIKI COOKIES PRZEGLĄDARKI

Te Pliki Cookies są niezbędne, aby Użytkownik mógł poprawnie poruszać się po Stronie Internetowej, aby poprawnie funkcjonowały Aplikacje; są one przydatne, w szczególności do:
-Dostosowywania wyglądu Strony Internetowej do wyświetlania preferowanego przez urządzenie Użytkownika (język, rozdzielczość obrazów, system operacyjny itp.)
-Zapamiętywania informacji dotyczących danych logowania Użytkownika;
-Oferowania Użytkownikowi dostępu do jego konta lub innej przestrzeni zabezpieczonej jego danymi do logowania;
-Podejmowania środków bezpieczeństwa, np. w momencie gdy Użytkownik proszony jest o ponowne połączenie się z daną Treścią lub Usługą po upłynięciu określonej ilości czasu.

 • PLIKI COOKIES DO  STATYSTYK OGLĄDALNOŚCI:

Pliki Cookies mierzące oglądalność wspomagają sporządzanie statystyk i obliczenia dotyczące liczby wizyt oraz użytkowania poszczególnych komponentów Strony Internetowej (odwiedzane działy i treści, uczęszczane ścieżki), umożliwiając Firmie, w szczególności, oferowanie ciekawszych i bardziej przyjaznych użytkownikom Usług.  

 • PLIKI COOKIES DO WYKRYWANIA NADUŻYĆ

Osoby trzecie mogą umieszczać Pliki Cookies , które umożliwiają przeciwdziałanie oszustwom reklamowym.

 • PLIKI COOKIES DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Pliki Cookies dotyczące mediów społecznościowych powodują przekazywanie informacji o Użytkowniku przeglądającym Stronę Internetową oraz informacje o jego tożsamości do sieci społecznościowych, których to dotyczy. Te Pliki Cookies umożliwiają zintegrowanie aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej z danymi osobowymi uprzednio przechowywanymi w danej sieci społecznościowej. Firma zachęca Użytkownika do przeczytania polityki prywatności sieci społecznościowej, której to dotyczy.

(iv)              Konsekwencje braku zgody Użytkownika na Pliki Cookies

Wyłączenie Plików Cookies Przeglądarki uniemożliwi Użytkownikowi korzystanie ze Strony Internetowej w normalnych warunkach oraz korzystanie z Usług.  

Wyłączenie Plików Cookies do  statystyk oglądalności, Plików Cookies do wykrywania nadużyć oraz Plików Cookies do mediów społecznościowych nie ma wpływu na korzystanie ze Strony Internetowej lub z Usług.

(v)                Okres przechowywania

Pliki Cookies pozwalają podmiotom je generującym identyfikować urządzenie, na którym są przechowywane tak długo jak dany Plik Cookies jest ważny lub przechowywany, tj. przez maksymalnie 13 miesięcy.

(vi)               Jak można to sprawdzić?

 • ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES      

Użytkownik wyraża zgodę:

 • Klikając na ikonę „Zgadzam się” na informacyjnym banerze widocznym przy pierwszym połączeniu się ze Stroną Internetową;
 • Zarządzając swoimi wyborami dotyczącymi Plików Cookies przy kliknięciu na ikonę „Zarządzaj swoją zgodę dla każdego z celów”»
 • DOKONYWANIE WYBORÓW

Niektóre Pliki Cookies są umieszczone na naszej Stronie Internetowej przez Firmę lub dostawców usług technicznych i obsługiwane przez Firmę; inne są generowane i obsługiwane przez strony trzecie.

Użytkownicy mogą natomiast przekazać swoje wybory partnerom Firmy oraz, w dowolnym momencie, skonfigurować oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, żeby Pliki Cookies były zapisywane na urządzeniu lub, lub w przeciwnym razie, odrzucane, automatycznie lub zależnie od tego, kto je generuje.  Użytkownicy mogą również konfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, żeby móc natychmiast zaakceptować lub odrzucić Pliki Cookies , przed zapisaniem się Plików Cookies na urządzeniu.  

 • Dokonywanie wyborów dotyczących Plików Cookies zamieszczanych przez osoby trzecie
 • W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES NAWIGACYJNYCH

-          O ile urządzenie Użytkownika jest w stanie wyświetlić treści stworzone we Flashu, Użytkownik może wejść w narzędzia do zarządzania Plikami Cookies Flash, bezpośrednio z poziomu witryny http://www.adobe.com/fr/

 • W ZAKRESIE PLIKÓW DO STATYSTYK OGLĄDALNOŚCI

Narzędzia Google Analytics :https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

 • W ZAKRESIE PLIKÓW COOKIES DO WYKRYWANIA NADUŻYĆ
 • Dokonywanie wyborów dotyczących Plików Cookies generowanych przez Wydawcę lub w jego imieniu:

Zarządzanie Plikami Cookies

 • Inne sposoby dokonywania wyborów:

PRZEZ DOKONYWANIE WYBORÓW ONLINE:

Użytkownicy mogą łączyć się ze stroną Youronlinechoices, prowadzoną przez specjalistów w reklamie cyfrowej, zrzeszonych w europejskim stowarzyszeniu EDAA (Europan Digital Advertising Alliance) oraz zarządzanym we Francji przez Interactive Advertising Bureau France. Użytkownicy mogą w ten sposób zaznajomić się z firmami zarejestrowanymi na tej platformie, które oferują możliwość odrzucenia lub zaakceptowania Plików Cookies wykorzystywanych przez te firmy w celu dostosowania reklam, które mogą być wyświetlane na ich urządzeniach, do informacji o przeglądaniu stron przez Użytkownika:http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-Cookies /

PRZEZ ABOUTADS:
Ta strona internetowa w języku angielskim umożliwia Użytkownikowi dokonywanie wyborów online przez poniższy link: http://www.aboutads.info/choices/.

PRZEZ USTAWIENIA PRZEGLĄDARKI

Jeżeli chodzi o zarządzanie Plikami Cookies , każda przeglądarka ma inne ustawienia: Ustawienia te są opisane w menu „pomoc”, dzięki któremu Użytkownicy mogą dowiedzieć się jak edytować swoje preferencje dotyczące Plików Cookies :

Dla przeglądarki Internet Explorer™ :
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

Dla przeglądarki Safari™
https://support.apple.com/kb/H19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR

Dla przeglądarki Chrome™ :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647

Dla Przeglądarki Firefox™ :
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20Cookies

Dla przeglądarki Opera™ :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/Cookies .html

 

 

Produkt został dodany do koszyka.

{{var product.name}}

Produkt został usunięty z koszyka.

{{var product.name}}