Polish
pl
Lotnisko :
Lotnisko :
Warszawa Chopin Zmień

Wyjątkowe doświadczenie zakupów na lotniskach w Aelia Duty Free.

Złóż zamówienie on-line i odbierz je w sklepie na lotnisku

Proszę wybrać lotnisko, z którego planowany jest wylot:

WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWY

1. PREAMBUŁA

LAGARDERE DUTY FREE, uproszczona spółka akcyjna, kapitał początkowy w wysokości 5853930 EUR, zarejestrowana w rejestrze spółek handlowych w Nanterre pod numerem 380 253 518, której siedziba znajduje się w 4 -6 Avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie, tel. + 33 (01) 46 41 78 00 (dalej zwana „Spółką”) jest odpowiedzialna za publikację strony internetowej znajdującej się pod adresami: www.aeliadutyfree.com, www.aeliadutyfree.fr oraz www.aeliadutyfree.pl (dalej zwanej „Stroną internetową”).
Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, ogłoszonego dnia 6 stycznia 1978 roku, w krajowej komisji ds. wolności słowa w zakresie działań technologii informacyjnych złożono odpowiednią deklarację dotyczącą automatycznego przetwarzania danych osobowych gromadzonych na Stronie internetowej. Numer deklaracji to 1759993.

UWAGA:

W celu optymalizacji funkcjonalności strony mogą być aktywowane pliki cookie, umożliwiające rejestrację informacji dotyczących urządzenia, z którego korzysta użytkownik (patrz sekcja dotycząca plików cookie). Fakt otwarcia i przeglądania strony internetowej oznacza całkowitą akceptację przez użytkownika niniejszych Warunków i postanowień.
Nowa wersja strony będzie dostępna za każdym razem, kiedy spółka LAGARDERE DUTY FREE dokona na niej jakichkolwiek zmian, do czego ma prawo w dowolnym czasie.

2. CEL

"Głównym celem Strony jest przekazywanie pasażerom wylatującym z lotnisk, na których znajdują się punkty sprzedaży Spółki, informacji o sklepach i produktach aktualnie dostępnych w sprzedaży (dalej zwane „Usługą”).
Niniejsze Warunki i postanowienia określają warunki, na jakich Spółka świadczy Usługę bez pobierania opłat i bez zobowiązań.
Spółka może modyfikować treść niniejszych Warunków i postanowień w dowolnym czasie.
Usługa nie obejmuje swoim zasięgiem zakupów i transakcji internetowych.
WZłożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącej praw konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)."

3. USŁUGA

"W celu uzyskania dostępu do Usługi, użytkownik Strony internetowej musi udostępnić swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na Stronie. Użytkownik Strony otrzymuje informacje dotyczące dostępności danego asortymentu w sklepach Spółki znajdujących się w terminalu lotniska. Spółka nie gwarantuje jednak, że dany produkt będzie dostępny w sklepie w dniu rzeczywistego zakupu. Wszelkie pytania dotyczące Strony i/ lub Usługi należy kierować do naszego działu obsługi klienta, klikając w ten link."

4. OCHRONA NIELETNICH I ULGI CELNE

Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2012 r., Poz. 1356) oraz ustawy o ochronie zdrowia publicznego przed skutkami używania tytoniu z dnia 9 listopada 1995 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 298) sprzedaż wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych i ich pochodnych w sklepach detalicznych Spółki nie jest realizowana dla osób poniżej 18 roku życia.

Ponadto, ilości produktów, jakie można zakupić i wwieźć do kraju, podlegają regulacjom celnym obowiązującym w danym kraju. Na Stronie znajduje się instrukcja pomagająca ustalić ilość towarów, jaką można wwieźć na teren danego kraju, która jednak pełni funkcje jedynie informacyjne dla użytkowników. Wobec powyższego Spółka nie ponosi odpowiedzialności za aktualność tych informacji. Podróżujący jest więc zobowiązany sprawdzić, jakie opłaty i ulgi celne obowiązują w danym kraju, w tym związane z: Odlotem, podróżą i miejscem docelowym podróży.

"Zamówienie na produkty alkoholowe mogą złożyć wyłącznie osoby pełnoletnie (powyżej 18 roku życia) oraz osoby trzeźwe i wyłącznie takim osobom, po sprawdzeniu odpowiednich dokumentów potwierdzających ich pełnoletność w chwili składania zamówienia, zostaną sprzedane napoje alkoholowe. Podczas realizacji zamówienia, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności osoby dokonującej zakupu, sprzedawca może poprosić kupującego o pokazanie dokumentu potwierdzającego wiek, np. dowodu osobistego. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia w przypadku: kiedy składa je osoba niepełnoletnia, odmowy pokazania dowodu osobistego potwierdzającego wiek i tożsamość klienta lub w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że klient jest w stanie nietrzeźwym. Sklepy Aelia Duty Free posiadają licencję na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%, do spożycia poza punktem ich sprzedaży. Zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 1231)."

5. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Spółka podejmie wszelkie możliwe starania w celu utrzymania sprawności strony internetowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że pomimo wszelkich starań podjętych przez Spółkę w celu utrzymania sprawności strony internetowej, specyfika i techniczne właściwości Internetu mogą spowodować, że strona i Usługa mogą być chwilowo niedostępne, może się zmniejszyć czas odpowiedzi na pytania lub bezpieczeństwo transmisji danych. W każdym z tych przypadków, informacje i Usługi oferowane na stronie internetowej:

  • Mogą być zakłócone z przyczyn niezależnych od Spółki, niepożądanych przez Spółkę i nie leżących w zakresie jej odpowiedzialności,
  • Mogą zawierać błędy natury ludzkiej lub technicznej,
  • Mogą doprowadzić do utraty danych.

W przypadku uchybień związanych z korzystaniem z Usługi lub brakiem możliwości skorzystanie z niej, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

6.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

"Wszelkie treści, dane i informacje publikowane przez Spółkę na Stronie internetowej są zgodne z francuskim i międzynarodowym prawem dotyczącym praw autorskich i praw własności intelektualnej. W związku z tym Spółka posiada prawa własności intelektualnej i licencje dotyczące zawartości Strony, do których zachowuje prawo użytkowania. Fakt korzystania ze Strony internetowej nie nadaje użytkownikom żadnych praw związanych z własnością intelektualną względem Strony i jej części. Elementy zawartości Strony, takie jak tekst, zdjęcia, obrazy, ikony, mapy, muzyka, oprogramowanie, bazy danych i inne dane również są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej należącym do Spółki, która też zachowuje prawo użytkowania tych elementów. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, użytkownik w żadnych okolicznościach nie może powielać, modyfikować, przesyłać, publikować, rejestrować w żaden sposób na żadnym nośniku, ani wykorzystywać w żaden sposób całości lub części Strony bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki. Każde użytkowanie strony, które nie jest zgodne z warunkami niniejszego artykułu lub z przepisami prawa autorskiego, a także produktów lub marek prezentowanych na Stronie stanowi naruszenie niniejszych postanowień i stwarza podstawy do poniesienia odpowiedzialności zgodnie z zasadami prawa zwyczajowego."

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

"Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie pośrednie, przypadkowe lub w konsekwencji pośrednio lub bezpośrednio powiązane z korzystaniem z Usługi lub niemożliwości skorzystania z niej, w szczególności w wyniku opóźnienia, przerwania lub błędów w transmisji straty polegające na utracie, zniszczeniu lub braku danych, zarażeniu wirusem, utracie korzyści, okazji lub przerwaniem działania. Spółka oświadcza, że nie sprawuje żadnej kontroli nad zdolnością użytkowników do korzystania z Usługi. Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem użytkowników Strony za jakość, oczekiwaną jakość lub stosowność produktów wytwarzanych przez dostawców. Spółka również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany w organizacji pracy lotniska lub terminalu odlotów, które mogłyby wpłynąć na dostawę Usługi."

8. INFORMACJE PERSONALNE

Administratorem danych gromadzonych w wyniku korzystania przez użytkowników ze Strony internetowej jest Spółka. Spółka dba o bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Aby uzyskać dostęp do Usługi, użytkownik strony jest proszony o dostarczenie takich danych osobowych, jak imię i nazwisko, adres e-mail, tytuł oraz kraj zamieszkania. Spółka gromadzi również takie informacje techniczne, jak typ przeglądarki użytkownika i adres IP jego komputera. Dane osobowe użytkownika takie, jak adres e-mail, są gromadzone przez Spółkę w celu potwierdzenia autentyczności danych i są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Zgromadzone informacje będą wykorzystywane przez Spółkę dla celów marketingowych tylko wtedy, kiedy podczas składania zamówienia użytkownik udzieli Spółce osobnej zgody. Informacje personalne nie są udostępniane przedstawicielom stron trzecich. Spółka może zlecić przetwarzanie danych osobowych zgormadzonych w wyniku korzystania przez użytkownika ze Strony internetowej innej jednostce Grupy Aelia, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia wyżej wymienionych celów. Spółka podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia prawidłowej ochrony przetwarzanych i przekazywanych danych.

Spółka podejmuje wszelkie działania zmierzające do wdrożenia środków bezpieczeństwa niezbędnych do ochrony poufności i bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, a także w celu zapobiegania ich zniekształceniu, zniszczeniu, utracie i dostępowi do tych danych przez osoby trzecie. Wdrażane i stosowane są techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa odpowiednie dla obecnego stanu wiedzy technicznej, a w szczególności w zakresie systemów informatycznych. Część gromadzenia danych odbywa się poprzez pliki „cookie” o nazwie „aelia-airport”. Użytkownik Strony ma prawo dostępu, wniesienia sprostowania, odwołania i sprzeciwu wobec przekazywania jego danych osobowych, które są gromadzone na skutek korzystania ze Strony.

Wobec powyższego, użytkownik Usługi może w dowolnym czasie:

  • Zmodyfikować lub usunąć swoje dane osobowe w całości lub częściowo,
  • Nie wyrazić zgody na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów marketingowych, bez podawania uzasadnienia i bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,
  • Nie wyrazić zgody na przechowywanie przez Spółkę swoich danych osobowych

Użytkownik strony może skierować do nas prośbę w tej sprawie, pisząc na adres obsługi klienta znajdujący się tutaj. W wiadomości muszą znaleźć się następujące informacje: login lub numer użytkownika strony, kopia dowodu osobistego użytkownika, a także szczegóły dotyczące jego danych osobowych udostępnionych Spółce, które mają być zmienione i/ lub usunięte.

9. PLIKI COOKIE

Firma Lagardère Duty Free na swojej stronie internetowej wykorzystuje pliki cookie, aby jak najlepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb użytkowników. Plik cookie to niewielkie informacje, które strona internetowa wysyła do przeglądarki w celu ich przechowywania na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Podczas każdej wizyty na stronie użytkownik jest informowany o tym, że na jego urządzeniu (komputer, telefon, tablet...) lub w przeglądarce gromadzone są pliki cookie, na co użytkownik może wyrazić zgodę, a zgoda ta może być w każdej chwili zmieniona. Użytkownicy mogą tak skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki, żeby nie akceptowała plików cookie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Pliki Cookie.

10. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki i postanowienia podlegają przepisom prawa polskiego.

11. ZAMÓWNIENIE ON-LINE

Możliwość wcześniejszego zamówienia produktów przez Internet jest ściśle związana z dostępnością tych produktów w wybranym sklepie. Produkty zamówione przez stronę internetową są tylko zarezerwowane. Odbiór zamówionych produktów oraz zapłata za nie są możliwe jedynie w wybranych punktach sprzedaży Aelia Duty Free na lotniskach. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. dotyczącej praw konsumenta (opublikowane w Dzienniku Ustaw 2014, poz. 827). Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili zapłaty za zamówione towary. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest wybrany punkt sprzedaży Aelia Duty Free.

Produkt został dodany do koszyka.

{{var product.name}}

Produkt został usunięty z koszyka.

{{var product.name}}