Polish
pl
Lotnisko :
Lotnisko :
Warszawa Chopin Zmień

Wyjątkowe doświadczenie zakupów na lotniskach w Aelia Duty Free.

Złóż zamówienie on-line i odbierz je w sklepie na lotnisku

Proszę wybrać lotnisko, z którego planowany jest wylot:

WARUNKI I POSTANOWIENIA UMOWY

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI CLICK AND COLLECT

Ostatnia aktualizacja: 24 września 2019 r.

 

PREAMBUŁA

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania regulują wszelkie relacje pomiędzy:

LAGARDERE DUTY FREE, spółką akcyjną z kapitałem 5.853.930 euro, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek miasta Nanterre pod numerem 380 253 518, z siedzibą przy 4-6 Avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie (zwaną dalej „Spółką”), oraz każdą osobą korzystającą z Usług i poruszającą się po Witrynie internetowej („Użytkownik”) z następującym adresem internetowym: www.aeliadutyfree.com (lub jej wariantami w zależności od kraju) (zwanych dalej „Stronami”).

UWAGA: PRZED KLIKNIĘCIEM IKONY „ZAPOZNAŁEM(-AM) SIĘ Z OWU I WYRAŻAM ZGODĘ NA ICH ZASTOSOWANIE” NA KOŃCU TEGO DOKUMENTU, PROSZĘ PRZECZYTAĆ DOKUMENT W CAŁOŚCI.

KLIKAJĄC IKONĘ „ZAPOZNAŁEM(-AM) SIĘ Z OWU I WYRAŻAM ZGODĘ NA ICH ZASTOSOWANIE”, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA WYSTĘPOWANIE W CHARAKTERZE UŻYTKOWNIKA USŁUGI ORAZ AKCEPTUJE WSZYSTKIE NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA („OWU”) I ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO ICH PRZESTRZEGANIA.

JEŻELI UŻYTKOWNIK ODMÓWI ZGODY NA WSZYSTKIE LUB CZĘŚĆ NINIEJSZYCH OWU, POWINIEN KLIKNĄĆ IKONĘ „NIE WYRAŻAM ZGODY NA ZASTOSOWANIE OWU” U DOŁU TEGO DOKUMENTU. W ZWIĄZKU Z TYM:

-          UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE W STANIE UTWORZYĆ KONTA;

-          UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE MÓGŁ KORZYSTAĆ Z USŁUG CLICK & COLLECT.

 Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU poprzez ich usunięcie, modyfikację lub dodanie nowych, o czym powiadomi Użytkownika poprzez opublikowanie zmienionej wersji OWU na Witrynie. Nowe OWU będą miały zastosowanie wyłącznie do wszystkich rezerwacji dokonanych po ich opublikowaniu.

Te OWU są stale dostępne na Witrynie u dołu każdej strony.

Niniejsze OWU są jedynym dokumentem umownym mającym zastosowanie między Spółką a Użytkownikiem.

1. CEL

Spółka jest częścią grupy Lagardère Travel Retail, która za pośrednictwem spółek wchodzących w skład grupy z siedzibą we Francji i poza jej granicami (zwanej dalej „Grupą LTR”) prowadzi punkty sprzedaży detalicznej zlokalizowane w strefach publicznych oraz strefach zastrzeżonych zlokalizowanych w różnych portach lotniczych we Francji i poza jej granicami.  Celem Witryny jest umożliwienie podróżnym odlatującym z lotnisk, na których Grupa LTR posiada punkty sprzedaży detalicznej w strefie zastrzeżonej, wcześniejszego zapoznania się z asortymentem produktów oferowanych w tych punktach sprzedaży oraz zarezerwowania produktów przed wylotem, tak aby ułatwić im zakup w punkcie sprzedaży detalicznej przy terminalu wylotu lub przylotu (zwanym dalej „Usługami”).  

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie może korzystać z Usług, z wyjątkiem własnych potrzeb w ramach użytku ściśle osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Spółka zastrzega sobie prawo do niewykonania Usług z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, a w szczególności, jeżeli ilość produktów nie odpowiada ściśle osobistemu użytkowi.  

Niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania określają warunki, na jakich Spółka oferuje Użytkownikom Usługi, nieodpłatnie i bez obowiązku ich zakupu. Z tego względu obecne OWU nie mogą zostać uznane za umowę sprzedaży.

2. USŁUGI

Informacje ogólne

Witryna ta oferuje Użytkownikowi możliwość sprawdzenia dostępności różnych produktów oferowanych w punktach sprzedaży zlokalizowanych w terminalu ich wylotu lub przylotu na lotnisku, w zależności od wyboru dokonanego przez Użytkownika w Koszyku.

Ze względów o charakterze regulacyjnym wyroby tytoniowe (papierosy, cygara, cygaretki, tytoń do skręcania) są wyłączone z zakresu usług i nie mogą być rezerwowane przez Internet

Nadużywanie alkoholu jest niebezpieczne dla zdrowia. Należy spożywać go z umiarem.

 

Wszystkie dostępne produkty są opisane na Witrynie, w szczególności w odniesieniu do ich ceny i głównych cech charakterystycznych. Aby cena była jak najdokładniejsza, należy podać numer lotu i miejsce przeznaczenia. Informacje te muszą być również podane w celu sprawdzenia, czy Użytkownik jest uprawniony do korzystania z usług Click & Collect.

Usługi są świadczone nieodpłatnie. Jednakże opłaty za podłączenie i wyposażenie związane z dostępem do Internetu i korzystaniem z Witryny pozostają na koszt Użytkownika.

W przypadku wszelkich pytań dotyczących Witryny i/lub Usług, Użytkownik może skontaktować się z działem obsługi klienta, klikając tutaj.

Usługi Click & Collect                                        

Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z Witryną i produktami oferowanymi do sprzedaży w punktach sprzedaży. Jednakże rezerwacja produktów jest możliwa wyłącznie w okresie od 12 godzin do 5 dni przed planowanym lotem („Usługi Click & Collect”).

Usługi Click & Collect wymagają podania danych osobowych w celu identyfikacji i skontaktowania się z Użytkownikiem, który dokonał rezerwacji (nazwisko, data urodzenia oraz prawidłowy aktualny adres). Przekazanie tych informacji jest obowiązkowe w celu realizacji usług Click & Collect. Użytkownik może zdecydować, czy utworzyć konto, czy też nie.

Użytkownik musi dwukrotnie kliknąć na ikonę „Potwierdź moją rezerwację”, aby wyrazić zgodę na skorzystanie z usług Click & Collect. W każdym momencie rezerwacji Użytkownik może cofnąć się klikając ikonę „Powrót do poprzedniego kroku” i zmieniać wszelkie informacje.

Jeżeli Użytkownik nie korzysta z usług Click & Collect, Spółka nie może zagwarantować Użytkownikowi, że produkty będą dostępne w momencie jego faktycznej wizyty w punkcie sprzedaży detalicznej.

Rezerwacja Produktu dokonywana jest dla punktu sprzedaży wymienionego w potwierdzeniu, które Użytkownik otrzyma w wiadomości e-mail. 

Aby odebrać swoją rezerwację, Użytkownik musi udać się do punktu sprzedaży wskazanego co najmniej 3 godziny przed lotem do czasu wejścia na pokład i podać informacje o swojej tożsamości i rezerwacji. Produkt zostanie następnie dostarczony Użytkownikowi, który może zdecydować się na zakup lub nie.

Założenie konta

Tworząc konto, Użytkownik może mieć dostęp do strefy użytkownika poprzez Witrynę po wpisaniu przez Użytkownika loginu i hasła, które wcześniej wybrał w momencie zakładania konta. Konto  użytkownika umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z informacjami dotyczącymi jego rezerwacji, zarządzanie informacjami dotyczącymi jego profilu, określenie, czy chce otrzymywać biuletyny informacyjne i usunięcie swojego konta.

3. OCHRONA NIELETNICH I ULGI CELNE

Niektóre kategorie produktów przedstawione w kontekście Witryny mogą podlegać określonym przepisom.

W związku z tym produkty regulowane, tytoń i alkohol oraz ich produkty uboczne nie będą dostarczane ani sprzedawane w placówkach Spółki nieletnim poniżej 18 roku życia. W związku z tym każdy użytkownik poniżej 18 roku życia nie jest uprawniony do korzystania z usług Click & Collect w odniesieniu do jakichkolwiek produktów alkoholowych i tytoniowych.

Ponadto ilości produktów, które można nabyć, podlegają przepisom celnym każdego zainteresowanego państwa, które opracowują własne zasady dotyczące ulg w przywozie produktów. Witryna dostarcza informacji, w sposób czysto orientacyjny, o tych ulgach celnych, a informacje te w żadnym wypadku nie mogą skutkować powstaniem odpowiedzialności Spółki. W związku z tym na wszystkich nabywcach produktów spoczywa obowiązek znajomości przepisów, które mają do nich zastosowanie w zależności od trasy: kraju wyjazdu, miejsca postoju, miejsca przeznaczenia.

4. DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI

Spółka dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Witryny przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem w szczególności w następujących przypadkach:

-           Przypadek siły wyższej w rozumieniu prawa i orzecznictwa,

-          Niedostępność spowodowana, w szczególności konserwacją korygującą lub modernizacyjną, bez względu na to, czy jest ona planowana czy nie,

-          Niedostępność z powodu niskiej jakości lub braku pokrycia dostępu do Internetu przez dostawcę dostępu Użytkownika;

-          I ogólnie rzecz biorąc, każdy problem techniczny, niezależnie od jego charakteru, który może wystąpić z jakiegokolwiek powodu.

 

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Cała zawartość Witryny jest chroniona zgodnie z francuskim i międzynarodowym ustawodawstwem dotyczącym praw autorskich i własności intelektualnej. 

Wszystkie znaki towarowe, graficzne lub nie, wszystkie ilustracje, obrazy i logo oraz wszystkie treści pojawiające się na Witrynie są i pozostaną wyłączną własnością Spółki lub właściciela danych praw własności.

Korzystanie z Witryny nie przyznaje Użytkownikom żadnych praw własności intelektualnej do treści Witryny.

Jakiekolwiek powielanie tych znaków towarowych, ilustracji, obrazów, logo i jakiejkolwiek innej zawartości Witryny z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki jest surowo zabronione.

6. ŁĄCZA HIPERTEKSTOWE

Witryna może zawierać linki do innych Witryn internetowych lub innych źródeł w Internecie. W zakresie, w jakim nie jest w stanie kontrolować tych zewnętrznych Witryn i źródeł, Spółka nie może w żadnych okolicznościach ponosić odpowiedzialności za dostarczanie tych zewnętrznych stron i źródeł oraz nie może ponosić żadnej odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych zewnętrznych stron lub źródeł. 
Ponadto, Spółka formalnie zabrania tworzenia hipertekstowych linków do Witryny lub jej drugorzędnych stron, bez uprzedniej pisemnej zgody.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

Spółka nie może być pociągnięta do odpowiedzialności, o ile jej wina nie zostanie udowodniona.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:

-          Trudności w dostępie lub łączeniu się ze Witryną, jej niedostępność i tymczasowe nieprawidłowe działanie wpływające na nią w całości lub w części;

-          Chwilowe zawieszenie Witryny;

-          Modyfikacja niezwłocznie dostępu do całości lub części Witryny;

bez względu na przyczynę.

W związku z tym Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady, problemy, trudności, błędy mające wpływ na sprawne funkcjonowanie Witryny.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wady, , niezgodności, anomalie, błędy, nieprawidłowe działanie, mające wpływ na jego urządzenie, środki dostępu i sieć, w szczególności sieć komunikacyjną umożliwiającą Użytkownikowi połączenie się z  Witryną.

W szczególności, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogłyby zostać wyrządzone sprzętowi informatycznemu Użytkownika po wejściu przez niego na Witrynę lub po wykorzystaniu lub pobraniu któregokolwiek z jej elementów (danych, tekstów, obrazów, filmów lub dźwięków itp.).

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie przez osobę trzecią, bez względu na to, czy jest to oszustwo dotyczące jego urządzenia, jego loginu i hasła, korzystanie z Usług świadczonych przez taką osobę trzecią, jak również za działania i oświadczenia złożone przez tę osobę trzecią z Witryny.

Spółka nie ma żadnej kontroli nad możliwością korzystania z Usług przez Użytkowników. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za każde oszukańcze, obraźliwe lub niezgodne z prawem korzystanie z Usług wraz z danymi logowania. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek zmian w porcie lotniczym lub terminalu odlotu oraz odwołania lotu, które mogłyby uniemożliwić Użytkownikowi odebranie rezerwacji. 

8. DANE OSOBOWE

Spółka gromadzi różne informacje techniczne poprzez pliki cookie oraz niektóre informacje dotyczące tożsamości i danych kontaktowych Użytkownika w celu świadczenia mu Usług.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach Serwisu podlega „Polityce dotyczącej danych osobowych i stosowania plików cookie dla witryny internetowej Aelia Duty Free”, a Użytkownik musi zapoznać się z tą Polityką, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest spółka LAGARDERE DUTY FREE, 4-6 Avenue d’Alsace 92400 Courbevoie.

Użytkownik ma pewne prawa wynikające z przetwarzania jego danych osobowych, takie jak prawo dostępu, zmiany, sprostowania i usunięcia danych, które go dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij sekcję „Polityka dotycząca danych osobowych i stosowania plików cookie dla witryny internetowej Aelia Duty Free” i „Pliki cookie”.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań/problemów, Użytkownik może skontaktować się ze Spółką, klikając sekcję „Skontaktuj się z nami”. 

11. Mediacja

Zgodnie z francuskim kodeksem konsumenckim użytkownik ma prawo do bezpłatnego odwołania się do mediacji w celu polubownego rozstrzygnięcia jego sporu z usługodawcą.

W związku z tym, w przypadku sporu ze Spółką, Użytkownik może skontaktować się z mediatorem przy użyciu następujących danych kontaktowych MEDYCIS (https://medicys-consommation.fr/mediation-consommation/). 

12. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu.

Jakakolwiek interpretacja, spór lub roszczenie dotyczące niniejszych OWU, w przypadku, gdy Witryny nie mogą osiągnąć polubownego rozwiązania, zostanie przedłożona sądom w Nanterre, niezależnie od wielości stron postępowania, postępowania z udziałem osób trzecich, w tym wszelkich postępowań nadzwyczajnych, ochronnych i doraźnych lub w następstwie pozwu.

W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami niniejszych OWU, obowiązującą wersją OWU jest wersja podlegająca prawu kraju, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a w przypadku jego braku – angielskiej wersji OWU.

Niniejsze OWU są dostępne w języku francuskim, angielskim, włoskim, polskim i chorwackim.

Produkt został dodany do koszyka.

{{var product.name}}

Produkt został usunięty z koszyka.

{{var product.name}}